תנאי שימוש

תנאי שימוש
עלינו לשנות ו/או לתקן את תנאי השימוש להלן מעת לעת, לאור חידושים טכניים ושינויים במסגרת החוקית הרלוונטית. לפיכך, אנו מבקשים מהמשתמש לעיין בתנאי שימוש אלה לפני כל אחד מהביקורים באתר זה ולשקול את השינויים ו/או התיקונים.

מבוא

אתר זה מוגש לכם על ידי AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, גרמניה. המידע הזמין באתר זה לגבי Henkel AG & Co. KGaA (להלן "הנקל"), לגבי חברות מסונפות להנקל ולגבי צדדי ג' הוכן בקפידה מרבית. עם זאת, איננו יכולים לערוב לשלמות ולנכונות המידע. הנקל לא נוטלת על עצמה חבות לטעויות בתוכן של אתר זה. הצהרות צופות פני עתיד באתר זה ניתנו בהתאם למיטב ידיעתנו ואמונתנו. עם זאת, התוצאות שהנקל תשיג בפועל עשויות להיות שונות מאוד מהצהרות אלה, כיוון שהן תלויות במכלול שלם של גורמים ובטבע של מקרו-כלכלה שאינם בשליטה של הנקל בחלק מהמקרים. מבלי לגרוע מהחובות החוקיות לתיקון הצהרות צופות פני עתיד, הנקל לא מתכוונת לעדכן תמידית את כל ההצהרות צופות פני העתיד שבאתר זה.

בכניסה לאתר זה, אתם מסכימים לא הגבלה וללא הסתייגות לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן, אותם תוכלו לקרוא או להדפיסאתר זה והמידע הכלול בו לא נועדו ולא אושרו לשימוש בארצות הברית של אמריקה או על ידי אזרחים או תושבים אמריקנים. אנשים אלה מתבקשים ליצור קשר עם אתר הנקל המקומי שלהם או עם אתרים של חברות אמריקניות המסונפות להנקל.תנאי שימוש כלליים באתר
חוק זכויות יוצרים. עמודי האתר שלנו (תוכן, מבנה) מוגנים על ידי זכויות יוצרים. במיוחד, הגנת זכויות היוצרים חלה על שכפולים, התאמות, תרגומים, אחסון ועיבוד במדיה אחרת, לרבות אחסון או עיבוד באמצעים אלקטרוניים. ניצול, מלא או חלקי, של האמור לעיל יחייב את הסכמתה של Henkel AG & Co. KGaA בכתב ומראש. שכפול מידע או נתונים, במיוחד שימוש בטקסטים או בחלקים מהם או בחומרים מצולמים (למעט תמונות התקשורת של הנקל), או ניצול או הפצה אחרים, מחייבים את הסכמתה של הנקל בכתב ומראש. הנקל מחזיקה בזכויות ההפצה והשכפול.ניתן להשתמש בתמונות התקשורת של הנקל למטרות עריכה בלבד. תמונות התקשורת של הנקל שעוברות שכפול ו/או שינוי אלקטרוני למטרות עריכה חייבות לכלול את הודעת זכויות היוצרים "© 2019 Henkel AG & Co. KGaA. כל הזכויות שמורות". ניתן להדפיס מחדש בחינם, אולם אנחנו מבקשים עותק לקבצים שלנו.© 2019 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. כל הזכויות שמורות".

סימנים מסחריים

סמליל (לוגו) Authentic Beauty Concept וכל שמות המוצר ו/או עיצובי המוצר בעמודים אלה הינם סימנים מסחריים רשומים של Henkel AG & Co. KGaA, של חברות הבת שלה, של המסונפים אליה או של הישויות להן העניקה רישיון. חל איסור מפורש על שימוש לא מורשה ועל ניצול לרעה של סימנים מסחריים אלה, המהווה הפרה של דיני סימנים מסחריים, דיני זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני אחרות או דיני תחרות לא הוגנת. 

התנערות מאחריות לאתרי צד ג'

א. העמודים באתר זה כוללים קישורים לאתרים אחרים שמפעילים צדדי ג' ושהנקל לא מודעת לתוכנם. הנקל רק מאפשרת גישה לאתרים אלה ולא נוטלת על עצמה כל אחריות שהיא לתוכנם. הקישורים שלנו לאתרי צד ג' נועדו רק כדי להקל עליכם את הניווט. הצהרות בעמודים מקושרים אינן ניתנות מטעמנו. למעשה, אנו מתנערים במפורש מכל התוכן של כל עמודי צד ג' המקושרים לעמודי האתר שלנו. במיוחד, איננו נוטלים על עצמנו חבות להפרות תניות חוקיות או להפרות זכויות צד ג' על ידי עמודים אלה.ב. בעלי האתרים שקישוריהם מופיעים באתר בבעלות הנקל נושאים באחריות הבלעדית לתוכן עמודיהם, למכירת מוצרים המוצעים בהם ולטיפול בהזמנות הנוגעות להם.

התנערות כללית

אחריותה של הנקל לנזקים הנובעים מהשימוש באתר זה - מכל עילה חוקית שהיא, לרבות נזיקין - מוגבלת לנזקים שנגרמו במכוון או ברשלנות רבתי. במקרה שהנקל כפופה לחובת אחריות כתוצאה מהפרת חובות חוזיות מהותיות, הסכום הכולל של תביעת הנזקים מוגבל לנזקים שניתן לצפות. האמור לעיל לא גורע מאחריותה של הנקל בהתאם לדיני אחריות מוצר תקפים או בהתאם לאחריות אחרת שניתנה. הגבלות החבות דלעיל לא חלות גם במקרה של מוות, נזקי גוף או נזקים בריאותיים.
הנקל משקיעה מאמצים ניכרים בשמירה על אתריה נקיים מווירוסים, אולם לא יכולה לערוב להיעדרם. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים להקפיד וליישם הגנות הולמות נגד וירוסים (כגון שימוש בסורקי וירוסים) לפני הורדת מסמכים ונתונים.
הנקל אינה אחראית לכך שהשירותים המוצעים באתריה יהיו נטולי פגמים או טעויות, ולכך שיהיו זמינים.

תחזיות והצהרות כוונה

הצהרות צופות פני עתיד באתר זה ניתנו בהתאם למיטב ידיעתנו ואמונתנו. עם זאת, התוצאות שהנקל תשיג בפועל עשויות להיות שונות מאוד מהצהרות אלה, כיוון שהן תלויות במכלול שלם של גורמים ובטבע של מקרו-כלכלה שאינם בשליטה של הנקל בחלק מהמקרים. מבלי לגרוע מהחובות החוקיות לתיקון הצהרות צופות פני עתיד, הנקל לא מתכוונת לעדכן תמידית את כל ההצהרות צופות פני העתיד שבאתר זה. 6. מוצרי הנקל. המותגים/המוצרים המוצגים באתר זה הינם דוגמאות של המותגים/המוצרים הזמינים מחברות הנקל ברחבי העולם. הנקל אינה אחראית לכך שמותג/מוצר המוצג באתר זמין גם בארצכם.

מוצרי הנקל

המותגים/המוצרים המוצגים באתר זה הינם דוגמאות של המותגים/המוצרים הזמינים מחברות הנקל ברחבי העולם. הנקל אינה אחראית לכך שמותג/מוצר המוצג באתר זמין גם בארצכם.

שונות

תנאי שימוש כלליים אלה יוכפפו ויפורשו בהתאם לחוקי גרמניה, במנותק מאמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי, כאשר החלת אמנה זו על תנאי שימוש כלליים אלה מוחרגת בזה במפורש. בהיקף המותר בדין תקף, הפורום החוקי לכל המחלוקות הנוגעות לאתר זה הינו דיסלדורף שבגרמניה. במקרה שתניה לתנאי שימוש כלליים אלה תהיה או תהפוך לא תקפה, לא יהא בכך כדי לגרוע מהתוקף של יתר התניות.